Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest ważne 3 lata. Przez ten okres musimy rozpocząć prace budowlane, by decyzja nie straciła mocy.

Budowa domu może się rozpocząć, gdy na 7 dni przed pierwszymi pracami zgłosimy jej rozpoczęcie. Zgłoszenie kierowane jest do projektanta oraz właściwego, powiatowego czy wojewódzkiego, inspektoratu nadzoru budowlanego. Jeżeli przez tydzień żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu – możemy rozpocząć budowanie domu.

Jeżeli realizujemy projekty domów jednorodzinnych, czyli obiekty wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, musimy ustanowić funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy przejmuje od inwestora obowiązki organizacji terenu budowy, zapewnienia nań bezpieczeństwa. Jest on odpowiedzialny również za prace przygotowawcze.

Budowa domu rozpoczyna się właśnie pracami przygotowawczymi. Zatem te wspomniane wyżej 3 lata liczą się od momentu, w którym zostają one rozpoczęte, a nie kiedy rozpoczynają się np. roboty ziemne. Prawo Budowlane określa, co nazywamy pracami przygotowawczymi i wymienia:

wykonanie niwelacji terenu
wykonanie przyłączy do sieci przynajmniej na potrzeby samej budowy (np. doprowadzenie prądu na działkę)
zagospodarowanie terenu budowy
Pod zagospodarowaniem terenu budowy rozumiemy prace, które mają na celu budowę tymczasowych obiektów (np. baraków, toalet, miejsca na składowanie materiałów budowlanych) a także ustanowienie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie. Do tego zalicza się między innymi ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Pisaliśmy o tym, jak wygląda ogrodzenie działki zgodnie z prawem. Prawo Budowlane wskazuje jednak i na zasady dotyczące ogrodzenia terenu budowy.

Wymogi dotyczące placu budowy są inne, gdy realizowane są duże inwestycje deweloperskie, jak np. domy wielorodzinne czy inne obiekty budowlane, jak mosty, drogi itp. Projekty domów nie wymagają aż tak specjalistycznych uwarunkowań. Tu jednak również należy dołożyć wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa na terenie.

Pozwolenie na budowę jest wydane na dany teren, określa jego granice i w tych granicach budowa domu powinna się odbywać. Zatem ogrodzenie terenu budowy oraz budowa obiektów tymczasowych musi się znajdować na sprecyzowanym terenie. Kierownik budowy nie może zarządzić postawienia baraku socjalnego czy tablic ostrzegawczych poza terenem działki.

Wymagania dotyczące ogrodzenia placu budowy:

ogrodzenie terenu budowy nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi
wysokość ogrodzenia powinna wynosić przynajmniej 1,5 m
odległość ogrodzenia od budowanego obiektu zależna jest od wielkości powierzchni terenu (inna odległość będzie na działce, której dom jednorodzinny stanowi tylko niewielką część zagospodarowania, a inna, gdy realizowana jest np. zabudowa szeregowa w mieście, gdzie domy jednorodzinne usytuowane są często przy ulicy.
niebezpieczne strefy czyli np. takie, które są zagrożone spadającymi z wysokości materiałami budowlanymi, nie mogą znajdować się bliżej budynku niż 1/10 wysokości, z której ewentualnie coś może spaść.
roboty ziemne również wymagają ogrodzenia – wykop głębszy niż 1 m musi mieć zapewnioną balustradę o wysokości minimum 1,1 m
Jeżeli wykonanie ogrodzenia jest niemożliwe, konieczne będzie ustawienie tablic ostrzegawczych.