Według Prawa Budowlanego rozpoczęcie budowy możliwe jest po 7 dniach od zgłoszenia budowy. Wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy uważa się za jej rozpoczęcie.

Za prace przygotowawcze uważa się:

  • wytyczenie budynku na działce,
  • wykonanie niwelacji terenu,
  • wykonanie przyłączy do sieci technicznych (przynajmniej na potrzeby budowy),
  • zagospodarowanie terenu budowy,
  • budowa obiektów tymczasowych.

W czasie przygotowania i trwania budowy, za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Są to: inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i sprawującym nad nim bezpośredni nadzór jest kierownik budowy.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy to między innymi wyznaczenie stref niebezpiecznych i ogrodzenie terenu budowy. Musi być on zabezpieczony przed wejściem na niego osób nieupoważnionych. W sytuacji, gdy ogrodzenie terenu jest niemożliwe, należy oznaczyć granice placu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych, a także w razie potrzeby zapewnić stały nadzór nad terenem.

Wiadomo, że zupełnie inaczej wygląda zabezpieczenie placu budowy dużych osiedli budowanych przez dewelopera, niż wtedy, gdy realizowane są standardowe projekty domów jednorodzinnych. Jednak chodzi przede wszystkim o to, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym, jak i samym wykonawcom.

Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić minimum 1,5 m. Od wielkości terenu budowy zależy natomiast odległość ogrodzenia od budynku. Jeżeli ogrodzenie stref niebezpiecznych nie może znajdować się w odległości minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały budowlane, należy zastosować inne rozwiązania techniczne, które zabezpieczą przed spadającymi przedmiotami właśnie.

W czasie robót ziemnych również należy pamiętać o ogrodzeniu. W przypadku wykopu głębszego niż metr, balustrada musi być o wysokości minimum 1,1 m.

Wszystko w obrębie placu budowy

Pamiętajmy, że bezwzględnie wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane mogą być wykonywane tylko i wyłącznie na terenie, który obejmuje pozwolenie na budowę. Ogrodzenie, baraki socjalne czy też toalety nie mogą znajdować się poza granicami działki.

Oświetlenie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy to także zapewnienie naturalnego i w razie potrzeby sztucznego oświetlenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych określa teren budowy jako stanowisko pracy. Zarówno plac budowy, jak i znajdujące się na nim tymczasowe obiekty budowlane powinny mieć dostęp do naturalnego światła dziennego.

W sytuacji, gdy oświetlenie naturalne jest niewystarczające i gdy roboty budowlane odbywają się wieczorem lub nocą, należy teren budowy dodatkowo oświetlić światłem sztucznym.

Na placu budowy muszą być również zastosowane punkty świetlne, których zadaniem jest doświetlenie tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych czy też sygnalizacji ruchu.

W w/w Rozporządzeniu określone jest dokładnie, że oświetlenie:

  • nie może powodować wydłużonych cieni,
  • oślepiać,
  • nie może zmieniać barwy znaków,
  • nie może zakłócać odbioru sygnałów.

Chodzi o to, by nie utrudniać prac budowlanych i nie stwarzać zagrożenia wypadku na terenie budowy.

Czy potrzebne zgłoszenie?

Montaż oświetlenia na placu budowy nie wymaga zgłoszenia ani tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę. Pamiętajmy jednak, że zasilenie budowy prądem wynika z warunków technicznych przyłączy, które otrzymujemy od lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego po złożeniu odpowiedniego wniosku.

To inwestor decyduje czy budowa przyłącza elektroenergetycznego będzie realizowana na podstawie zgłoszenia budowy czy też bez zgłoszenia. W przypadku tego drugiego rozwiązania należy pamiętać, że obowiązkiem inwestora jest sporządzenie planu sytuacyjnego przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej bądź mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – Prawa energetycznego.